Tum Darshan Bhale Payo (Lyrics) Jain Stavan

Tum darisan bhale payo, pratham jin tum;

Nabhi naresar nandan nirupama, mata marudevi jayo (1)


Aj amiras jaladhar vutho, 
manu gangajale nahayo;

Surataru suramani pramukh anupama, te savi aj me payo (2)


Yugala dharma nivaran tarana, 
gag jas mandap chayo;

Prabhu tuj shasan vasan samakit, antar vairi harayo (3)


Kuguru kudev kudharm ni vase, 
mithya matamen fasayo;

Me prabhu ajase nishchaya kino, savi mithyatva gamayo (4)


Ber ber karu vinanti itni, tum seva ras payo;
Gyan-vimal prabhu sahib najare, samakit puran savayo (5)

Leave a Reply