Sumati Charan Kaj Aatam Arapanaa (Lyrics) Jain Stavan | Sumatinath Bhagwan Stavan

Mati tarapan bahu sammat janie, parisar pan suvichar, sugyani… .1 

Trividh sakal tanudhar gat atama, bahiratam dhuri bhed, sugyani;

Bijo antar atam tisaro, paramatam avichcheda, sugyani….2 

atamabuddhe ho kayadik grahyo, bahiratam agharupa, sugyani; 

Kayadikano ho sakhidhar rahyo, antar atamarupa, sugyani…3 

Jnyananande ho puran pavano, varjit sakal upadhi, sugyani;

Atindriya gunagan mani aga, im paramatam saadh, sugyani…4 

Bahiratam taji antar atama-rup thai thirabhava, sugyani; 

Paramatamanu ho atam bhavavun, atam arapan dava, sugyani…5

atam arapan vastu vicharata, bharam tale mati dosha, sugyani;  

Param padarath sanpatti sanpaje, ‘anandaghana’ ras posha, sugyani….6

Sumati Charan Kaj Aatam Arapanaa (Lyrics) Jain Stavan | Sumatinath Bhagwan Stavan
Sumati Charan Kaj Aatam Arapanaa (Lyrics) Jain Stavan | Sumatinath Bhagwan Stavan

https://www.youtube.com/watch?v=GFGQeQa5F3A

ALSO READ  Afreen Alvi Wiki, Height, Age, Boyfriend, Family, Biography & More

Leave a Comment