Shri Aadinatham Natanakinatham (Lyrics) Jain Thoy

Shri adinatham natanakinatham,
lakshmisanathan krutapapamatham ।
Sanvegatanyatkrutahe mahiram,
sansara-davanala-daha-niram ॥1॥Nirvana-yoshid-vanabaddharagam,
sa-shrikalalacgah shakhinagam ।
Sanstaumi sannashita-karma-viram,
sanmohadhuliharane samiram ॥2॥

Visara-dondit gunatyatana,
mide vrushank vigatabhimanam ।
Sadbrahmashastrayahatashariram,
maya-rasada-rana-sara-siram ॥3॥

Kalyanakandaughakadamba-kalpam,
sad-vanychhitarthekavidhanakalpam ।
adi-prabhu-punya-shamamra-kiram,
namami viram girisaradhiram ॥4॥

Leave a Reply