Nishkami Gunray Sugyani (Lyrics) Jain Stavan | Shree Parshwanath Bhagwan

Dhruvapad rami ho swami mahara

Nij gun kami ho pami tu dhani-2

dhruv arami ho thaya , sugyani

Nishkami gunray sugyani nishkami gunray 

Sarva vyapi kahe sarva janagapane, par parinaman svarup ,-2 sugyani

pararupe kari tattvapanu nahi’, svasatta chidarup ,-2 sugyani

Dheya aneke ho gyan anekata, jal bhajan ravi jem , sugyani

Dravya ekatvapane gun ekata, nij paddha ramata ho khem , sugyani

Parakshetre gat neya ne janavi , parakshetre thayu gyan , sugyani

Astipano nij kshetre tumekaju ,nirmalata gun man , sugyani

Dheyavinashe ho gyan vinashvaru, kal pramane re thaya , sugyani

Svakale kari svasatta sada, te par rite n jaya , sugyani

 

Parabhave kari parata pamatan, svasatta thir tan , sugyani

atmachatushta mai paraman nahi’, to kim sahuna re jan , sugyani

Agurulaghu nij gunane dekhatan, dravya sakal dekhanta , sugyani

Sadharin gunani sadharmata, darpan jalane dṛushtanta , sugyani

Shri paras jin parasaras samo pan iha parasa nahi , sugyani

Puran rasio ho nij gun parasano, anandaghan muj manhi , sugyani

Nishkami Gunray Sugyani (Lyrics) Jain Stavan | Shree Parshwanath Bhagwan
Nishkami Gunray Sugyani (Lyrics) Jain Stavan | Shree Parshwanath Bhagwan

https://www.youtube.com/watch?v=O25iyIQTHD0

ALSO READ  Out Of Maintain an eye on Lyrics - Sahil Arya & Sukriti Kakar

Leave a Comment