Kunthu Jineshwar Sacho Dev (Lyrics) Jain Stavan

Chosath indra kare jas sev; 

Tun sahib jagano adhara, 

Bhav bhamatan muj navyo par, 

Sahib sanbhalo! Sahib sanbhalo! 

Kahun chhun muj manani vat….1

Parashansa upar muj riza, 

Ninda kare te upar khija; 

E be tumane chhe samabhava, 

Te mangu chhun pami dav… 2

 

Pudgal pami rachun re hu, 

Te navi ichchhe prabhuji tu; 

E gun moto chhe tum pasa, 

Te detan sukhiyo hoya das…3

Viṣhaya vayari santape jor, 

Kame vahyo farun jim dhor; 

Vali vali dukha diye char chor, 

Tum vina kun age karu….4

Tumathi bhagya lagya muj keda, 

Chirangatini karave kheda

Jani tumaro de muj mara, 

To kim n karo prabhuji sara…5

Sevak sanmukh juo ekavara, 

To te ubha n rahe lagara; 

Motani mate kam thaya, 

Tarani teje timir palaya….6 

Karunavanta ananta bal dhani, 

Var n lage tum tarava bhani; 

Shri guru khimavijayano sisa, 

‘jasha’ preme praname nishadisha…7

Kunthu Jineshwar Sacho Dev (Lyrics) Jain Stavan
Kunthu Jineshwar Sacho Dev (Lyrics) Jain Stavan

https://www.youtube.com/watch?v=XG3rglqvuqI

ALSO READ  K Mahashweta (Child Actor) Wiki, Age, Family, Biography & More

Leave a Comment