Vasupujya Jin Antarjami (Lyrics) Jain Stavan | Anandghan Chovisi

Nirakar sakar sachetana, karam karam fal kami re… Vasupujya…

Nirakar abhed sangrahaka, bhed grahak sakaro re; 

Darshan jnyan dubhed chetana, vastu grahan vyaparo re.. Vasupujya… 

Karta parinami parinamo, karma je jive kariye re;

Ek anek rup nayavade, niyate nar anusarie re… Vasupujya…

Dukh sukharup karam fal jano, nishchaya ek anando re, 

Mara chetanata parinam n chuke, chetan kahe jinachando re… Vasupujya…

Na parinami chetan parinamo, jnyan karam fal bhavi re; 

Jnyan karam fal chetan kahie, lejo teh manavi re… Vasupujya…

atamajnyani shraman kahave, bija to dravya lingi re; 

Vastugat je vastu prakashe, ‘anandaghana’ mat sangi re… Vasupujya…

Vasupujya Jin Antarjami (Lyrics) Jain Stavan | Anandghan Chovisi
Vasupujya Jin Antarjami (Lyrics) Jain Stavan | Anandghan Chovisi

ALSO READ  Swathi Deekshith Height, Age, Boyfriend, Family, Biography & More » StarsUnfolded

Leave a Comment