Shri Aadi Veer Shankar Stotra (Lyrics) Jain Song


Prachanda chanda danda pinda khanda khanda khandanan

N dandikan supanditan ch ganda ghandu gundakan

N gandakan n tundilan tu danda gunditaashrayan

Pranaam maaditirtha maadinaath maadishankaran।।1।।

Ajeyadev jain jivabhaavarakta jivanan

Jitendriyan jitaahavan jitaatmadev joshanan

Anaatmabhaav jitvaran ch janma mrutyujitvaran

Ajeyakarmabhupatin paraajitan jayaajitan।।2।।

Subhaavano ch bhaavashunya bhaavavid vibhaavanan

Bhavishyabhaav bhaavakashcha bhaavarup bhaavakah

Asanbhavo n sanbhavo hi sanbhavo ch sanbhava

Bhavaadrusho bhavaataparo bhavanharo n sambhavah।।3।।

Nitaanta nandanan ch nandanan ch nandikeshvaran

Naran naresh nirmadan nari nirih naayakam।

Naraamaraadi vandyakan nijaatmano nibodhakan

Namaami chaabhinandanan ch naativaad nandathum ।।4।।

Daridra darpa dharsha dhartra dhrushta dhaatratashchyutan

Dhurandharan dhanishtha dhrutva dhrushnu dhurma sanyutam।

Prashaanta shuddha deh vaakya chitta chetanaa yutan।

Subaddhidan ch tan ch tan ch pan ch kan ch panchamam।।5।।

Supadmanaath padmanaabh padmadev devatan

Supadmabandhu padmagandha padmapaani padmadadaima

Supadmavarna paadapadam padma padmalaanchhana

Paraatma padmatirthakan ch padmavaaravandanama।।6।।

Suparshvabhaag yukta tirthakaarakan suvarnakan 

Supaarshvavarti bhavyasarva paapapanka bhanjakam

Supaaripaarshva paaripaarshvikaa paristhitan shalan

Supaarshvikan namaamyapaarshvakan supaarshvatirthakam।।7।।

Amurtajivachandra chandratunda chandralaanchhanan

Suchandra!chanda chandiran ch chandramaashcha chandarakah।

Suchaaru chandracharya charchitaarchitan ch chandrilan

Jinendrachandra chandranaath tirthakaaramishvaran।।8।।

Punit pushkalan ch shubhrarashmipushpan varnakan

Supunyabodh pushpitan ch pushpa ketu mardanam।

Supushpapushpasanyutan ch pushpa renu gandhakan

Supushpadanta pushpadanta pushpapujya vandanam।।9।।

Vishaal shil shilashaalinan ch shitalapradan

Shayaachcha shaayakaad shaalinan shivan ch shilpinam।

Ashitashitayog shaalinan ch shit shitalan

Namaami shitalaachcha shitalan ch shil shilitam।।10।।

Adhaatadan trilok taarakodupaapatam patun

Tripishtha tirtha tairthikan trichakshusan sutaitilam।

Tarasvatan tu tarkakan titikshu tikshna taarkikakan

Triyogato hi naumi shreyasan jinan jineshvaran।।11।।

Vasundharaavasun vasundharaavaran su sundaran

Vayovaran varan vachan vashanvadan vanevasam।

Varapradan padapradan suvaatavastudan vadan

Sadaa hi pujayaami vaasupujya pujya pujyakam ।।12।।

Vikaaritachyutan vicheshtitachyutan vitachyutan

Vimodakshadan nijaatmadevakevalaadvi kaasakam।

Vihinavaasanaan vidan vikarshanan vimardakan

ALSO READ  एमिली एरिकसन (मॉडल) विकी, जीवनी, आयु, प्रेमी, परिवार, तथ्य और अधिक - विकीफौसम

Trayodashan divaakaran jinendradev nirmalam ।।13।।

Achintya saukhyadan vibhum vichintya tattva shodhakan

Vichetanan sachetanan vichakshanan vichaarakam ।

Vibhaav bhaav naashakan svabhaav bhaav daayakan

Anantabodh viryadan namaamyananta chetanam ।।14।।

Sudharmayuktasadvanestamisranaashakan dhavan

Dhanasya lobhavarjitan ch dheya dhaaranan dhruvam ।

Vidharmabhaav dharsha dhaashtarya dhautakan sudhaarminan

Namaami dharmadev dharmanaath dhaarma dhaarmikam ।।15।।

Prashaantakaam shaanta shaantidan prashaantidan shaman

Prashaantabaadh shaasanan prashansitan prashaamadam ।

Nijaatmashaanti shaapitan ch shaantidut shaantikan

Dadaatu shaantimishamaashu shaantinaath shantano ! ।।16।।

Padatrayasya shaalinan naraamaraarisevitan

Kulinakundiran kutuhalan ch saadhukunjaram ।

Krutaarthashaasanasya sankumaar yun ch kunthakan

Munindra kunthunaath sarvajivanaath tirthakam ।।17।।

Paraari raagarajjusanpadastha chakradhaarakah

Punashcha dharmachakradhaarako nareshasevitah ।

Parasya sanparaabhavah parantapan paraatparan

Namaami naarasaarajoSranaathatirthachakrakam ।।18।।

Abaalyabalya balya mohamallamaan bhanjanan

Sajallamalla mulikan lalaam jalpa chaaturam ।

Vishalya malla kalpa kalya kalya kaalya melanan

Sumalligandha mallinaath mallasaadhu vandanam ।।19।।

Sudirgha kirti tirthakaar panchaguptalaanchhanan

Nijaatma tirtha labdhanaartha suvrataani dhaarakam ।

Vichitra vartamaan kaal vanditan sutirthakan

Mahaavratan ch suvratan dadan susaadhusuvratam ।।20।।

Namo namo namo namo namasyanaaya naayakan

Niyaam naimayan nu nirnimittamitra narmadam ।

Nidarshanan nahushka naag naaradairnamaskrutan

Namogurum namaskrutin namoSstu tan ch mi namim ।।21।।

Arishtaneminaatha! Nemine!nime!nute!mune! 

Garishtha-pushta-pushtidan balishtha paushtikapradah ।

Samasta vishtape nikrushtavasanaag varjito

Vishishta shishta shishtahaar rishtako vishishtakah ।।22।।

Virodhatashcha yo nabhascharaihah sthirascha sankate

Tadat tadat tadat tadanninaadakairbhayankare ।

Nijaatmashuddhamandire dhruve vasechcha paarshva!me

Samatvamurti paarshvanaatha!kaashipaartha nandana! ।।23।।

Mahattaran mahaanubhaav mokshamaarga maargikan

Mahaarnavan mahanta mangalan mahaarha maatharam ।

Mamaatma maarjanan mahaalayan maraal maarmikan

NamoSstu mantrato mahaa mahaatmavir shankaram ।।24।।

Pathetkrutan vishuddha nandanen shaasakastutin

Bhavetsmararanbruvajjanah sukirti buddhi shaalinah ।

Punashcha so nijaatma bhaktiranjitashcha nityashah

Samasta karmanaam vinashya chaadiviravad bhaved ।।25।।

Shri Aadi Veer Shankar Stotra (Lyrics) Jain Song
Shri Aadi Veer Shankar Stotra (Lyrics) Jain Song

Leave a Comment