Nathi Koi Tara Vina (Lyrics) Jain Song

Prabhu tu to maro che jivan adhar(2), 

Prabhu tujane pami thayo hu sanath(2) , 

Nathi koi tara vina(2)

Nigode ne narake rahya ek sathe, 

Ne bhishan a bhav ma bhamya ek sathe

Gaya kem mukte chodi mujne natha(2) ,

Nathi koi tara vina(2)

Tari vato bhulyo ,na papothi atakyo

Virah taro mujne na dil mahi khatakyo,

Bhavo bhav hu bhatakyo banine anatha(2) 

Tari an ne main na dil mahi dhari

Vishaya sukh mate banyo hu bhikari

Dukhon pamyo bhari te badale hu natha(2)

Nathi koi tara vina(2)

Dharmanu fal mangu, dharma thi hu bhagu

Ne pap prasange hu nishadin jagu

Karun che kahani a mari o natha(2) 

Nathi koi tara vina(2)

Prabhu mari sunaje ,tu antar avaj

Karu hu vinanti ,tari pase aja

Bhavobhav mujne male taro satha(2) 

Tari vat samaju , samaj evi deje

Tane olakhu , evi shakti tu deje

atam gun rashmiman ,hir he natha(2) 

Nathi koi tara vina(2)

Nathi Koi Tara Vina (Lyrics) Jain Song
Nathi Koi Tara Vina (Lyrics) Jain Song

https://www.youtube.com/watch?v=srI2iaXdCAo

ALSO READ  Ram Charan Age, Biography, Wiki, Family, Education, Career Debut, Movies, Daughter, Wife, Awards & Net Worth - Celebsupdate

Leave a Comment