Hiranyapur Name Nayar Ma (Lyrics) Jain Sajjay

Hiranyapur name nayar ma re, raya name shrikanta, 

Shrimati name rani tehani re, shuddha samakitavanta re; 

Prani ! aradho siddhachakra, jim lahiye sukh abhanga re. Prani. 1 

Raja mithyamati ati ghano re, sune n ranini vata; 

ahedak vyasani ghano re, kare hinsa te kujat re. Prani2 

Ek din shikare javatan re, satamen ullantha satha; 

Kaussaga dhyanaman sthir raha re, muni dekhe naranath re. Prani. 3 

Hansithi shrikanta raja kahe re, kushtharoge pidyo eha; 

Utkantha satamen em suni re, pide munivar deh re. Pranio 4 

Tadana kare munine ghani re, jem jem ullanda loka; 

Tem tem raja raji huve re, bandhe papana thik re. Prani5 

Ek din shikare ekalo re, gayo raja dhari pyar; 

Mrug avyo ek hathama re, bhulyo marag teni var re. Prani6 

Nadi najadik avatan re, dekhi munivar eka; 

Kane zali ne jalaman bolato re, pide prakar anek re. Prani 9 

Ek din zarukhe besine re, nagar nihale raya; 

Bhiksharthe bhamato muni dekhine re, raja dil dubhaya re. Prani8 

Sevakane kahe sadhune re, kadho nagarathi bahara; 

Raya hukam suni kari re, thaya sevako taiyar re. Prani 9

Vat jani eh raniye re, nrupane olanbho didha; 

Suni tedi ghar aniya re, vinaya bahulo kidh re. Prani 10

Bhavi be jan bhavathi re, pap nivaran kaja; 

Marag puchhe munirajane re, bhavajaladhiman jahaj re.prani 11 

Navapad aradhan karo re, munivar bhakhe ema; 

Pap sakal dure tale re, lahiche vanchhit em re. Prani 12 

Rajarani beu tap tapi re, thaya machanane shripala; 

Purva krut karma yogathi re, apada-sanpad al re. Prani. 13 

ALSO READ  Dada Na Deraser Par Ude Re Dhaja (Lyrics) Jain Song

Navapad mahima ati ghano re, kahetan nave para; 

Guru amrut em uchchare re, bhave sevo naranar re. Pranio 14

Leave a Comment