Dhar Talvarni Sohili Dohili (Lyrics) | Anantnath Bhagwan | Jain Stavan

dhar par nachatan dekh bajigara, sevana dhar par rahe n deva…

Ek kahe sevie vividh kiriya kari, fal anekanta lochan n dekhe; 

Fal anekanta kiriya kari bapada, radavade char gatimanhe lekhe…

Gachchana bhed bahu nayan nihalatan, tattvani vat karatan n laje; 

Udarabharanadi nij kaj karatan thakan, moh nadiya kalikal raje… 

Vachan nirapeksha vyavahar jutho kahyo, vachan sapeksha vyavahar sacho; 

Vachan nirapeksha vyavahar sansar fala, sanbhali adari kani racho…. 

Dev guru dharmani shuddhi kaho kim rahe, kim rahe shuddha shraddhan ano;  

Shuddha shraddhan vin sarva kiriya kahi, char par linpanu tene jano… 

Pap nahin koi utsutra bhashan jisyo, dharma nahin koi jag sutra sarikho. 

Sutra anusar je bhavik kiriya kare, tehanu shuddha charitra parikho…

Ed upadeshano sar sankshepathi, je nara chittaman nitya dhyave; 

Te nara divya bahu kal sukh anubhavi, niyat ‘anand van’ raj pave…

Dhar Talvarni Sohili Dohili (Lyrics) | Anantnath Bhagwan | Jain Stavan
Dhar Talvarni Sohili Dohili (Lyrics) | Anantnath Bhagwan | Jain Stavan

https://www.youtube.com/watch?v=LwIjsvq0Ef8

ALSO READ  Major Mohit Sharma Wiki, Age, Death, Wife, Family, Biography & More

Leave a Comment